بعضی ها فقط برای این می آیند
               که عاشقمان کنند و بی قرار
            یک مشت خاطره به آغوشمان بریزند و بروند
             و با هرچه یادمان داده اند, تنهایمان بگذارند
             بعضی ها فقط می آیند که زود بروند
              که داغ شوند و روی دلمان بمانند

                      

منبع : ایمان گلی پور خراطی
برچسب ها :